Thông tin về doanh nghiệp
{{Time.Time_Name}}
{{$index+1}}{{q.Question_Name}}

- :

 Thống kê

Doanh nghiệp đã khảo sát: {{Chart.Total}}

-Trong ngày: {{Chart.Total1}}

-Trong tuần: {{Chart.Total2}}

-Trong tháng: {{Chart.Total3}}

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ